jakie tabletki na cellulit undefined

Kategorie

 oczyścić organizm z ołowiu
zielona kawa forum
 jak stosowac acai berry 900
 szybkie odchudzanie dla mężczyzn
 cykl 2 miesieczny sterydy
afilliate program

Yerba Mate

138721980.LFIKeAna._1080532Yerba mate – jakie ma zalety ten napój.

Czy picie yerba mate może szkodzić?

Dobra wia­do­mość dla mi­ło­śni­ków yerba mate. Ten na­pi­tek po­tra­fi uśmier­cić groź­ne ko­mór­ki no­wo­two­ro­we.

Yerba mate to napój po­pu­lar­ny w Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej. Za­pa­rza się ją i pije tak czę­sto, jak w Pol­sce her­ba­tę. Przy czym yerba mate bar­dziej zbli­żo­na jest do kawy, za­wie­ra bo­wiem sporo ko­fe­iny. Jed­nak jest od kawy zdrow­sza, bo­wiem jest źró­dłem więk­szej ilo­ści an­ty­utle­nia­czy i waż­nych skład­ni­ków mi­ne­ral­nych.
Re­gu­lar­ne picie tego na­pa­ru z Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej po­pra­wia spraw­ność umy­słu, uła­twia za­pa­mię­ty­wa­nie. To nie ko­niec zalet – mate po­ma­ga w od­chu­dza­niu, bo­wiem ha­mu­je ape­tyt. Poza tym dzia­ła re­gu­lu­ją­co na układ po­kar­mo­wy.

Ostat­nio na­ukow­cy udo­wod­ni­li, że re­gu­lar­ne spo­ży­wa­nie yerba mate chro­ni nasze je­li­ta przed ra­kiem. A to dla­te­go, że skład­ni­ki na­po­ju są w sta­nie znisz­czyć roz­wi­ja­ją­ce się ko­mór­ki no­wo­two­ro­we. Do­dat­ko­wo za­po­bie­ga­ją sta­nom za­pal­nym jelit, które zwięk­sza­ją za­gro­że­nie ra­kiem. Dla­te­go, jeśli w naj­bliż­szej ro­dzi­nie mia­łaś kogoś, kto cier­piał na no­wo­twór jelit, picie mate bę­dzie dobrą pro­fi­lak­ty­ką. Ale nawet, jeśli nikt z two­ich bli­skich nie cho­ro­wał i tak warto mate spró­bo­wać. Zwłasz­cza jeśli nie prze­pa­dasz za tra­dy­cyj­ną kawą.
Źródło Fakt.pl

Napisz komentarz

Możesz użyć tych tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

zielona kawa forum  acai właściwości najlepsza dieta gdy zażywam probolan 50  cellulitis  jak pozbyć sie pryszcy  co zrobic żeby mieć białe zęby  odchudzanie bez tabletek